Privacyverklaring

Privacyverklaring

NB: Onze Privacyverklaring voor werknemers is opgenomen in het Bedrijfsreglement en is, na inloggen, beschikbaar in het werknemersportaal genaamd “WorkForce”. Onze Privacyverklaring voor uitzendkrachten wordt verstrekt via het betreffende uitzendbureau.

Inleiding

Bakker Logistiek Holding B.V. hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, sollicitanten, werknemers, zakelijke relaties, prospects, stakeholders, geïnteresseerden, etc. Bakker Logistiek Holding B.V. heeft deze privacyverklaring opgesteld om inzicht te geven in de verwerkingen van persoonsgegevens die wij doen. Bakker Logistiek Holding B.V. behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig.

Wie zijn wij?

Bakker Logistiek Holding B.V., gevestigd te (3899 AB) Zeewolde (KvK: 39061849), is verantwoordelijk voor de in deze verklaring opgenomen verwerkingen van persoonsgegevens en is daarmee de zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke”. Bakker Logistiek Holding B.V., hierna te noemen Bakker Logistiek Groep of BLG, bestaat uit de volgende entiteiten:

 • Bakker Logistiek Holding B.V.
 • Bakker Logistiek B.V.
 • Bakker Logistiek Tilburg B.V.
 • Bakker Transport B.V.
 • Bakker Transport Tilburg B.V.
 • Kees Becker Logistiek B.V.

BLG schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren (zogenaamde “verwerkers”), maar BLG blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven/ verwerkers maakt BLG contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens. Er wordt onder meer vastgelegd dat de omgang met en de beveiliging van uw persoonsgegevens minimaal hetzelfde is als bij BLG het geval is. Uw privacy blijft hierdoor gewaarborgd.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Uiteraard verwerkt BLG alleen gegevens als er aan één of meer van de genoemde wettelijke eisen wordt voldaan. BLG verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Indien u bij ons wilt solliciteren;
 • Om een overeenkomst te kunnen uitvoeren indien u klant of leverancier bij ons bent;
 • Om u van informatie te voorzien indien u heeft aangegeven dat u interesse hebt in onze dienstverlening.

Wij verwerken dus alléén persoonsgegevens als wij deze nodig hebben om een dienst aan (potentiële) klanten te leveren of bijvoorbeeld om mensen in staat te stellen om bij ons te solliciteren. In de volgende gevallen is het volgens de AVG wetgeving toegestaan om persoonsgegevens te verwerken:

 • Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld overeenkomsten met klanten/ leveranciers, etc.);
 • In verband met een wettelijke verplichting (BLG moet uiteraard aan de wet voldoen);
 • Dit noodzakelijk is om vitale belangen te beschermen (bijvoorbeeld als er een ramp is);
 • In verband met een opgedragen taak van vitaal belang (bijvoorbeeld bijzonder vervoer op verzoek van de overheid);
 • Indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang (in dit geval zouden wij persoonsgegevens kunnen verzamelen indien dat nodig is voor de normale bedrijfsvoering, wij melden dit vooraf altijd aan betrokkenen);
 • Op basis van toestemming van de betrokkene (als u bijvoorbeeld zelf toestemming geeft om algemene documenten aan uw privé email adres te sturen, dan moeten wij het email adres registreren).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

BLG kan, afhankelijk van het soort relatie die wij met u hebben, de volgende persoonsgegevens verzamelen:

Sollicitanten

BLG kan de volgende gegevens verwerken als u zich als u bij ons solliciteert:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en mogelijke andere contactgegevens;
 • Geboortedatum, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring en mogelijke andere persoonsgegevens die u daar op vermeldt;
 • De motivatiebrief, inclusief mogelijk andere persoonsgegevens die u daar in vermeldt;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring, ook deze gegevens worden uiteraard door u zelf aan ons verstrekt.

Zakelijke relaties (klanten/ leveranciers)

Indien u een zakelijke relatie heeft met BLG in het kader waarvan wij met u een overeenkomst hebben gesloten of gaan sluiten waarbij u van onze dienstverlening gebruik gaat maken, dan kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 • Naam en adresgegevens van de uw organisatie;
 • Naam van de contactpersoon/ -personen van uw organisatie;
 • Contactgegevens, dat wil zeggen de rechtstreekse e-mailadressen en/of telefoonnummers van de betreffende contactpersoon/ -personen;
 • Andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het bankrekeningnummer van de organisatie.

Geïnteresseerden

Van personen die interesse hebben in onze dienstverlening en die zich hebben aangemeld voor informatieverstrekking, bewaren wij alleen:

 • De naam en eventueel de adresgegevens;
 • Email adres en telefoonnummer.

Bezoekers website

Indien u onze website bezoekt slaan wij geen direct herkenbare gegevens over u op. Wel wordt voor statistische doeleinden de volgende en volledig anonieme informatie opgeslagen:

 • Welke pagina’s u op onze website bezoekt;
 • Het IP-adres van uw computer (anoniem gemaakt).

Deze gegevens worden alleen gebruikt om onze website te verbeteren. Voor het gebruik van Cookies verwijzen wij u naar onze Cookie-statement.

Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u op eenvoudige wijze gebruik kan maken van uw wettelijke rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door BLG. De rechten die u heeft zijn de volgende:

Inzage – U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

Rectificatie en/ of aanvulling: U heeft het recht op rectificatie of aanvulling van persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;

Vergetelheid/ verwijdering: U kunt een beroep doen op het recht van vergetelheid/ verwijdering, bijvoorbeeld indien persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden, als toestemming voor verwerking wordt ingetrokken of als sprake is van onrechtmatige verwerking;

Bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien daar in een specifieke situatie redenen voor zijn;

Beperking van verwerking: Ook kunt u het recht op beperking van verwerking uitoefenen. Dit recht houdt in dat om beperking van verwerking van persoonsgegevens kan worden verzocht als de juistheid daarvan niet vaststaat, als de verwerking onrechtmatig is en/of BLG zich zou verzetten tegen het wissen van de gegevens terwijl zij de persoonsgegevens niet (meer) nodig heeft;

Overdraagbaarheid van gegevens: U heeft het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit betekent dat een verzoek kan worden gedaan om de aan BLG verstrekte persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.

Uiteraard heeft BLG uw persoonsgegevens nodig om de met u gemaakte afspraken na te komen. Het is dan ook niet in alle gevallen dat BLG aan ingediende verzoeken kan of mag voldoen. Uiteraard mogen ingediende verzoeken niet op onrechtmatige gronden worden geweigerd. Een verzoek tot uitoefening van een van bovenstaande rechten kan worden gericht aan: info@bakker-logistiek.nl.

Voordat BLG iets onderneemt naar aanleiding van een verzoek, en/of informatie verstrekt, zal zij de identiteit van de indiener van het verzoek moeten verifiëren en kunnen vaststellen. Binnen vier weken daarna ontvangt u een reactie op het verzoek.

Derden

BLG maakt gebruik van diensten van andere partijen, zoals bijvoorbeeld een leverancier van systemen voor het beheer van klanten, boekhoudsystemen, hosting diensten, etc. Dergelijke leveranciers worden aangemerkt als “Verwerker”. Deze verwerkers mogen de gegevens alleen gebruiken voor de instructies die BLG aan hen heeft gegeven. Ook moeten dergelijke verwerkers dezelfde beveiligingseisen als BLG hanteren en zijn zij verplicht om zich volledig aan de AVG wetgeving te houden, ook als deze in de toekomst mocht veranderen. Al deze afspraken zijn vastgelegd in de (verwerkers)overeenkomst die BLG met deze partijen heeft afgesloten.

Er worden geen gegevens gedeeld met partijen in landen die buiten de Europese Economische Ruimte (de EER) vallen, tenzij daar een bijzondere reden voor is en er speciale afspraken in de met die partij afgesloten overeenkomst zijn vastgelegd.

Beveiliging

BLG  doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: Alleen personen die voor hun werk toegang nodig hebben tot de persoonsgegevens, hebben of krijgen toegang tot die gegevens.

Wij houden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van beveiliging in de gaten en daar wordt, indien van toepassing, rekening mee gehouden.

Bewaartermijn

BLG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen. Deze kunnen per situatie verschillen, maar om een aantal bewaartermijnen toe te lichten:

Sollicitanten

Uiteraard verstrekt een sollicitant zelf de eigen persoonsgegevens aan BLG. Voor sollicitanten die geen toestemming voor een langere bewaartermijn hebben gegeven, geldt dat de gegevens maximaal vier weken worden bewaard. Indien een sollicitant graag wil dat de eigen gegevens voor mogelijke toekomstige functies langer bewaard blijven bij BLG, dient de sollicitant daar expliciet toestemming voor te geven. In die gevallen worden de gegevens maximaal één jaar bewaard.

Zakelijke relaties (klanten/ leveranciers)

De gegevens van onze klanten en ook leveranciers worden bewaard zolang de relatie voortduurt. Daarna worden de gegevens bewaard zolang er een wettelijke plicht is. In veel gevallen is dit maximaal zeven jaar.

Vragen, opmerkingen, klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door BLG dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met:

Bakker Logistiek Holding B.V.

Handelsweg 26

3899 AB  Zeewolde

Email: info@bakker-logistiek.nl

Ook indien u een datalek heeft geconstateerd of het vermoeden heeft dat er een datalek is voorgevallen, verzoeken wij u contact op te nemen via bovenstaande contactgegevens.

Indien u het niet eens bent met het gebruik door BLG van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dan contact opnemen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of telefonisch op nummer 088-1805250.

Wijzigingen

BLG behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen.

Klaar om samen te werken?